Ochrona danych osobowych – ogólna klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo!

 

Realizując obowiązek legalności, rzetelności  i przejrzystości przetwarzania danych osobowychwynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych
:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jestDobre Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, NIP 521 357 96 24,  REGON 142593056. Możesz się z nim skontaktować listownie na adres: ul. Dolna 11/79  00 – 773 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@dobrepaliwa.pl

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla uzasadnionych prawnie interesów Administratora polegających naprowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zawarcia i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu uzasadnionych interesów Administratora związanych np. z roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 2. podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu jego obowiązków prawnych poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, finansowych oraz pomocy prawnej, a także podmioty którym należy przekazać dane osobowe wynikające
  z przepisów prawa w celu realizacji konkretnych usług np. ubezpieczyciele,
 3. instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa np.Krajowa Administracja Skarbowa, instytucje szkoleniowe, organy administracji rządowej oraz policja i sądy.

 

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
 1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych;
 2. Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – o ile zaistnieją okoliczności uzasadniające powyższe;
 3. Prawo do przeniesienia danych do innego Administratora przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 1. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych:
 • Podanie danych związanych z zawarciem i realizacją umów jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
 • Podanie danych związanych z realizacją obowiązków nałożonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji proponowanych usług.
 • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym również profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

Administrator danych

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

(osób reprezentujących lub zatrudnionych u kontrahenta)

 

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dobre Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, NIP 521 357 96 24,  REGON 142593056. Możesz się z nim skontaktować listownie na adres: ul. Dolna 11/79  00 – 773 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@dobrepaliwa.pl

 1. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawarcia i wykonania umów zawartych z kontrahentami Administratora (na podstawie   6 ust. 1 lit.b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych i księgowych, przepisów związanych z obrotem towarami szczególnymina podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
 • w innych przypadkach na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia –
  w celu wyraźnie określonym w udzielonej zgodzie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Jakie dane przetwarzamy

Dane osobowe mogą być przekazane bezpośrednio od osoby, której dotyczą.Mogą nam zostać przekazana przez Pana/Pani pracodawcę lub pochodzić z publicznie dostępnych stron internetowych. W szczególności są to dane w postaci: Imię i Nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail i telefon służbowy itp.). W przypadku organów możemy przetwarzać również numer PESEL. W przypadku pełnomocników – dane zawarte w przedłożonym pełnomocnictwie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu np.podmioty świadczące usługi informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące, biura rachunkowe;
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie lub w celu wykonania umowy – od momentu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy do momentu wygaśnięcia umowy;
 • w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres w jaki aktualne przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń)
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przewarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne.W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 1. Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać oferty. Podanie danych na postawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

 1. Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.